Logo luật

Logo Luật An Minh

Logo Luật An Minh được gói gọn trong hình thoi, sử dụng màu xanh dương hòa bình và hình ảnh cán cân công lý.