Logo Blend & Retouch

Logo Blend & Retouch

Logo thiết kế dành cho group BLEND & RETOUCH trên Facebook. Group chuyên về chia sẻ, chỉnh sửa, hậu kỳ ảnh.