Logo Luật An Minh

Logo Luật An Minh

Logo Luật An Minh được gói gọn trong hình thoi, sử dụng màu xanh dương hòa bình và hình ảnh cán cân công lý.