Logo PiTel

Logo PiTel

PiTel là một công ty chuyên về ngành viễn thông, logo được thiết kế với hình ảnh cách điệu chữ với hình ảnh truyền sóng điện từ.