Logo con ngựa

Logo Veterinary

Veterinary là phòng khám thú y, logo tham dự cuộc thi design trên Freelancer.com của Desi.